tartisma metinleri 1601

Atılım Üniversitesi İktisat Bölümü Tartışma Metinleri. Tartışma Metni No. 1601, Temmuz 2016


İkili Ayarlanma Yaklaşımı

Tüketim Fonksiyonu Üzerine bir Uygulama


Mustafa İsmihan


Özet

Teorik ve istatistiksel nedenlerle bazı zaman serilerinin geçici ve kalıcı hareketlerini ve özellikle bunların ortak hareketlerini anlayabilmek amacıyla bu serilerin geçici ve kalıcı bileşenlerine ayrıştırılması gerekmektedir. Bu sebeple, bu çalışmada, ikili ayarlanma yaklaşımının durağan olmayan makroekonomik değişkenlere uygulanması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda ortak Hodrick-Prescott (HP) trend kavramı oluşturulmuş ve ayrıca böyle bir ilişkinin varlığını sınamak için basit bir test geliştirilmiştir. İkili ayarlanma yaklaşımı ile (örneğin tüketim fonksiyonu incelenirken) eşbütünleşme analizindeki örtülü tekil ayarlanma varsayımı terk edilmekte ve bir alternatif sunulmaktadır. Ampirik sonuçlar, A.B.D.'de 1929-2013 döneminde, kişisel tüketim harcamaları ve harcanabilir gelir değişkenleri eşbütünleşik değilken, bu değişkenlerin ortak kalıcı bileşene (HP trende) sahip oldukları ve tüketim harcamalarının bu ortak trendin etrafında durağan olduğunu göstermiştir. Ayrıca, A.B.D.'de tüketim ve gelirin geçici bileşenlerinin anlamlı bir şekilde ilişkili olduğu ve bundan dolayı kişisel tüketim harcamaları ve harcanabilir gelir değişkenlerinin ikili ayarlanma sergiledikleri sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: ikili ayarlanma; ortak HP trend; tüketim fonksiyonu

JEL kodu: E21; C10