Tartışma Metinleri - 0801

Atılım Üniversitesi İktisat Bölümü Tartışma Metinleri
Tartışma Metni No. 0801, Mart 2008
Ulusal Ekonomilerin Küreselleşmesi, 1975-2005
Mustafa İsmihan, Hasan Olgun ve Fatma M. Utku-İsmihan


Özet

Ekonomik küreselleşme üzerine yapılan birçok çalışma, ulusal ekonomilerin küreselleşme performanslarının analizinde dış ticaretin GSYİH’ya oranı ve doğrudan yabancı sermayenin GSYİH’ya oranı gibi muhtelif göstergeler kullanmıştır. Her ne kadar, her gösterge kendi başına faydalı olsa da, biz tek bir bileşik göstergenin (endeks) daha kapsamlı bilgi sağlayacağına ve politika oluşturanlara ve araştırmacılara, farklı ülkelerin, ülke gruplarının ve bölgelerin belirli bir yıl veya belirli zaman zarfında küreselleşme performanslarını ölçmelerine olanak sağlayacağını düşünmekteyiz. Dolayısıyla, bu çalışmada ulusal ekonomilerin küreselleşme seviyelerini ölçmek amacıyla ekonomik küreselleşme endeksini oluşturduk. Ekonomik küreselleşme endeksini 1975-2005 dönemi için hesapladık. Sonuçlar zengin ülkelerin fakir ülkelere kıyasla daha fazla küreselleşmiş olduklarını göstermektedir. Ayrıca, zengin ülkelerin 1975’den 2005’e kadar geçen süre zarfında ekonomik küreselleşme seviyelerini arttırmalarına karşın fakir ülkelerin birçoğunun küreselleşme düzeyi aynı dönemde gerilemiştir. Sonuçlarımızın, dünyadaki son durumu “kesik küreselleşme” veya daha basitçe “triadizasyon” (üçlü gruplaşma) olarak tanımlayan çalışmalarla uyumlu olduğu görülmektedir.

JEL Kodları: F01, F15

Anahtar Kelimeler: ekonomik küreselleşme, küresel ekonomik entegrasyon, triadizasyon