Tartışma Metinleri - 0703

 

Atılım Üniversitesi İktisat Bölümü Tartışma Metinleri
Tartışma Metni No. 0703, Eylül 2007
Alternatif Bir Siyasal İktidar Modeli, Evrensel Bir Mitos ya da Meta-Anlatı Olarak
“Küresel Yönetişim”

Mehmet Gürsan Senalp


Özet

Bu çalışma, son yıllarda hem iç hem de dış baskılar altında kamusal/yönetsel süreçlerinde dinamik bir dönüşüm yaşayan Türkiye’nin, içinden geçmekte olduğu dönemde gerçekleştirmeye çalıştığı çok-düzeyli yönetişim uygulamaları ve düzenleyici reformlar üzerine kimi değerlendirmeleri içermektedir. Ana-akım çözümlemeler sözünü ettiğimiz iç baskıları 1994 ve 2001 yıllarında yaşanan ekonomik krizler, 1999 yılındaki büyük deprem ve yurttaşların giderek artan demokrasi talepleri olarak sıralarken; dış baskılar sözde “uluslararası toplum” bir parçası olmak kaygısıyla ilgili. Bunun anlamı IMF ve Dünya Bankası bir yanda Avrupa Birliği’ne üyelik süreci diğer bir yanda ülkenin dönüşüm sürecinin baş aktörleri olmakta. Bu genel eğilimin tam tersine, bu çalışmanın temel amacı ise özellikle küreselleşme sürecinde yönetişim kavramının anlamını/misyonunu ortaya koymak ve kavramın ardında yatan pratik amacın/aklın etraflı bir değerlendirmesini yapabilmektir. Ayrıca, devleti yeniden tanımlayan ve yeniden kavramlaştıran niteliğinden yola çıkarak, küresel bir yeniden yapılanma projesi olarak beliren yönetişimin, hangi nedenlerle gelişmiş piyasa ekonomilerinde ve gelişmekte olan ülkelerde farklı farklı vurgularla ön plana çıktığının ipuçlarına ulaşılmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler:Küresel yönetişim, düzenleyici reformlar, küreselleşme, neoliberalizm
JEL kodları: