Sinan Sönmez, Prof. Dr.

Sinan Sönmez

İletişim Bilgileri

Telefon:8617
Bağlı Olduğu Bölüm:Maliye Bölümü
Özgeçmiş

Akademik Dereceler

DereceAlanÜniversiteYıl
Doktora Kalkınma İktisadı Paris Üniversitesi-Nanterre 1978
Yüksek Lisans Kalkınma İktisadı Paris Üniversitesi-Nanterre 1975
Lisans İktisat Caen Üniversitesi 1973


Akademik Ünvanlar

DereceÜniversiteAyYıl
Profesör Universitelerarası Kurul Haziran 1989
Doçent Üniversitelerarası Kurul Aralık 1983


Yayınlar

Diğer Hakemli Dergiler

Sönmez S. (2011), Kamu Maliyesinin Sürdürebilirliği, Mali Disiplin ve Sosyal Yurttaşlık, Kriz ve Maliye Düşüncesinde Değişim, İzzettin Önder'e Armağan, İstanbul, pp. 323-336

Sönmez S. (2011), Küresel Finansal Kriz Ortamında Maliye Politikası ve Mali Kural, İktisat ve Toplum , Ankara, 7, pp 18-23

Sönmez S. (2011), Sermaye Birikimi Rejimi ve İhracata Yönelik Sanayileşme - I, İktisat ve Toplum, Ankara, 11, pp. 32- 41

Sönmez S. (2011), Sermaye Birikimi Rejimi ve İhracata Yönelik Sanayileşme - II, İktisat ve Toplum, 12, pp. 30 - 37

Sönmez S. (2010), Kalkınmanın Finansmanı, Emperyalizm ve Finansal Serbestlik Üçgeninde Dış Borçlanma, Ekonomik Yaklaşım, Ankara, 21(75), 123-140

Sönmez S. (2005), Küresel Düzende Dünya Ekonomisi: Bir Çözümleme Çerçevesi, İktisat Dergisi, İstanbul, 459-60, 15-31

Sönmez S. (2004), Mali Dengesizlik, Kriz ve Devlet, Toplum ve Hekim, Ankara, 20(1), 4-19

Sönmez S. (2004), Finansal Birikim Modelinin «Pornografik» Özü, Boyutları ve Sonuçları: Türkiye Örneği, İktisat, İşletme ve Finans, Ankara, 223,, 53-70

Sönmez S., Ekzen,N., Uzgel,İ., Sabuncu,Y. (2003), Uluslararası Alandaki Yeni İşbölümünün Temelleri ve Türkiye’nin Bu Yeni İşbölümündeki Yeri, Mülkiye Dergisi, Ankara, XXVII, 7-36

Sönmez S. (2003), Türkiye’de Finansal Serbestlik: İstikrarsızlık Faktörü mü? Kalkınmanın İtici Gücü mü?, Ekonomik Yaklaşım, Ankara, 14, 210-224

Sönmez S. (2003), Neo-liberal Politikaların Kamu Maliyesi Üzerindeki Etkileri, Özgür Üniversite Forumu, 22, 68-104

Sönmez S. (2002), Yanlışlıklar, Yanılgılar ve Boş Vaatler Yılı, Emek, Araştırma Dergisi, Ankara, 2, 1-20

Sönmez S. (2001), Yolsuzluk, Saydamlaşma ve Küreselleşme”,, İktisat, İşletme ve Finans, 188, 30-38

Sönmez S. (2001), Kasım Krizinden Şubat Krizine, SBF Dergisi, Ankara, 56/1, 174-179

Sönmez S. (2001), Türkiye Ekonomisindeki Sabit “Çipa”: Dış Borçlanma, Özgür Üniversite Forumu , Ankara, 14, 30-46

Sönmez S. (2001), Küreselleşmenin Nişan Tahtası: Kamu Yararı ve Kamu Hizmeti, Toplum ve Hekim , 16/1, 14-19

Uluslararası Konferans Bildirileri

Sönmez S. (2011), Fiscal Rule(s) in Times of Global Financial Crisis: The Remedy or An Illusion?, EBES Conference 2011 Abstract Book, Zagreb, -

Sönmez S. (2009), Sustainability of Public Finances and Provision of Public Services: Compromise or Dilemma in the Context of IMF Sponsored Programs-Case of Turkey, European Public Choice Society 9th Annual Meeting , Athens

Sönmez S. (2008), Refah Devletinden Yönetişimci Devlete: Kapitalizmin Dinamikleri ve Türkiye/ From Welfare State to Governance State: Dynamics of Capitalism and Turkey, Küreselleşme, Demokratikleşme ve Türkiye Uluslararası Sempozyumu/ International Symposium on Globalization, Democratization and Turkey, Antalya, 61-72

Sönmez S. (2008), From Semi-peripheral Welfarism to Neo-liberal Solutions: What About New Perspectives? Developing World and Turkey, RC 19 Conference on Social Policy in Globalizing World, Florence

Sönmez S. (2007), Systemic Risk Factors and Alternatives for Social Citizenship: The Case of Turkey, RC 19 Conference on Social Policy in Globalizing World,, Stockholm

Sönmez S. (2007), Küresel Kapitalizm ve Keynes:Nasıl Bir Uyum?/Global Capitalism and Keynes: What Kind of Harmony, Genel Teori’den 70 Yıl Sonra Uluslararası Konferansı/70 Years After The General Theory/ MÜLKIYE Dergisi , Ankara, XXXI, 45-64

Ulusal Konferans Bildirileri

Sönmez S. (2010), Mali Kural ve Sosyal Yutttaşlık, Mali Kural ve Uygulamaları, Mersin Üniversitesi , Mersin

Sönmez S. (2010), Liberal Paradigma ve Küresel Kriz, Aşınan Teorik Yaklaşımlar ve Kriz Sempozyumu, Akdeniz Üniversitesi2010, Antalya

Sönmez S. (2009), Yaşanan Küresel Ekonomik Kriz Karşısında Yeniden Kamu Girişimciliği, Türkiye’de Özelleştirme Gerçeği Sempozyumu III, TMMOB, Ankara, 74-78

Sönmez S. (2008), Kamu Harcamaları Üzerinden Ekonomiyi Okumak, Dünyada ve Türkiye’de Ekonomi: Kamu Harcamaları,Nevzat Eren Ulusal Halk Sağlığı Sempozyumu-VIII , Ankara

Sönmez S. (2007), Sermaye Birikimi ve İhracata Yönelik Sanayileşme, TMMOB Sanayi Kongresi 2007 Bildiri Kitabı, Ankara, 44-59

Sönmez S. (2007), Birikim Modeli, İstikrar ve Kamu Maliyesi, 2007 Başında Türkiye Ekonomisi, Gözlem ve Değerlendirmeler Konferansı , Adana

Sönmez S. (2007), Neoliberal Dönüşüm ve Devlet, Kamu Yönetimi, Yerel Yönetimler ve Sağlık Sempozyumu , Eskişehir

Sönmez S. (2006), 70 Sentten Günümüze: Dış Borçlanmada Ne Değişti?, Türkiye İktisat Politikaları Kurultayı Bildiriler Kitabı , Malatya, 133-149

Sönmez S. (2002), Küreselleşme Ortamında Kamu İşletmeciliği İçin Bir Strateji Oluşturulabilir mi?”, Türkiye 13. Kömür Kongresi Bildiriler Kitabı, Zonguldak, 395-424

Sönmez S. (2002), Küreselleşmenin Ekonomi-Politik Boyutları, 9. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi Kongre Kitabı, Malatya, 11-36

Sönmez S. (2001), Türkiye İş Bankası’nın «Misyonu» ve İştirakçilik Politikası (1924-1945), Mülkiye Dergisi, Ankara, 231, 111-148

Kitapta Bölüm

Sönmez S. (2011), Kapitalizm, NelLiberal Paradigma ve Küresel Kriz, Bilsay Kuruç'a Armağan, Ankara, pp. 1043-1062

Sönmez S. (2010), Ekonomik Haklar ve Özgürlükler: Haklarda Kısıtlama ve Özgürlük Anlayışında Yabancılaşma, Prof. Dr. Tülay Arın’a Armağan, İstanbul, 371-390

Sönmez S. (2009), Türkiye Ekonomisinde Neoliberal Dönüşüm Politikaları ve Etkileri, Küreselleşme, Kriz ve Türkiye’de Neoliberal Dönüşüm , İstanbul, 25-76

Sönmez S. (2009), Ekonomide Saydamlık ve Siyasetin Finansal Yönden Denetimi: Avrupa ve Türkiye, Alpaslan Işıklı’ya Armagan, Ankara, 177-206

Sönmez S. (2008), Türkiye’de Devlet İç Borçlanmasının Gelişimi ve Etkileri, Cumhuriyetin 85. Yılında Türkiye Ekonomisi, Ankara, 255-280

Sönmez S. (2008), Devlet Borçlanması; Faiz Dışı Fazla; Yapısal Uyum Programları, Ekonomik Kavramlar ve Kurumlar Sözlüğü, Eleştirel Bir Giriş , Ankara, 39 pages

Sönmez S. (2005), Bütçe; Vergi, Kavram Sözlüğü, Söylem ve Gerçek-Özgür Üniversite, Ankara, 16

Sönmez S. (2004), Küresel Finansal Düzen, Yönetişim ve Büyüme, Dünya Ekonomisinde Bütünleşme Hareketleri ve Türkiye , Ankara, 111-142

Sönmez S. (2004), Neo-liberal İktisat Politikaları:Kamu Maliyesinde Değişim ve Kriz, Liberal Reformlar ve Devlet, KİGEM, Ankara, 261-294

Sönmez S. (2003), Enflasyonla Mücadele Programında Kamu Maliyesinin İşlevi ve Yapısı (2002-2003), Sosyal-İş Çalışma Raporu, Ankara, 37-52

Sönmez S. (2003), Türk İktisat Politikalarındaki «Çipa»: Dış Borçlanma., İktisadi Kalkınma, Kriz ve İstikrar,İletişim Yayınları, İstanbul, 305-361

Kitaplar

Sönmez S., Mütevellioğlu, Nergis (2009), Küreselleşme, Kriz ve Türkiye’de Neoliberal Dönüşüm, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul

Bağımsız Sosyal Bilimciler (2008), 2008 kavşağında Türkiye: Siyaset, İktisat ve Toplum, Yordam Kitap, Ankara, 10

Bağımsız Sosyal Bilimciler (2007), IMF Gözetiminde On Uzun Yıl: 1998-2008. Farklı Hükümetler, Tek Siyaset, Yordam Kitap, Ankara, 15

Independent Social Scientists’Alliance of Turkey (2006), Turkey and The IMF, Third World Network, Penang

Sönmez S. (2005), Dünya Ekonomisinde Dönüşüm: Sömürgecilikten Küreselleşmeye, İmge Kitabevi, Ankara, 474

Sönmez S., Kocabaşoğlu, U., Sak, G. et al. (2001), Türkiye İş Bankası Tarihi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları/Tarih Vakfı, 732