Türkçe İktisat Lisans Programı (2013-2014 ve öncesi) Ders Listesi

Zorunlu Bölüm Dersleri

Seçmeli Dersler

Diğer Bölümlerden Alınan Servis DersleriZorunlu Bölüm Dersleri

- Teknik Seçmeli

CMPE105 - Bilgisayara ve Bilgi Sistemlerine Giriş
Bilişim sistemleri, sistem ve uygulama yazılımlarının temelleri; veri girişi, işlenmesi, saklanması, çıktıya dönüşümü ve iletişimi; Windows ortamı; öğrenme yönetim sistemi; internet uygulamaları; uygulama yazılımlarının kullanımı: kelime işleme, elektronik tablolama, sunum yaratma, uygulamalar arasında entegrasyon ve veri paylaşımı.

ECON 304T - Kamu Maliyesi
Kamu Ekonomisi ve Kamu Maliyesi Alanının Tanımlanması, Kamu Kesiminin Gerekliliği ve Ulusal Gelir Hesaplarındaki Yeri, Kamu Bütçe Sistemi ile Maliye Politikasının İşlevleri, Tahsis, Yeniden Dağılım ve İstikrar-Büyüme-Kalkınma, Kamu mal ve Hizmet Sunumu (Sosyal Mal Teorisi): Kamusal Mal ve Hizmet Kategorileri, Özellikleri, Üretim ve Sunum Yöntemleri; Kamusal Mallar ve Dışsallıklar –Sübvansiyon ve Vergileme-, Piyasa ve Hükümet Başarısızlığı, Etkin Kamu Hizmet Üretimi ve Kaynak Tahsisi Modelleri, Kamusal Karar Almada Rasyonellik, Kamu Harcamaları ve Sosyal Fayda-Maliyet Analizi, Vergileme İlkeleri, Vergi Yapısı, Vergileme ve İktisadi Etkinlik, Vergi ve Transfer Ödemelerinin Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkileri, Devlet borçlanması, Kamu Maliyesinde Sürdürebilirlik, AB’de Büyüme ve İstikrar Paktı’nın Anlamı, Kapsamı ve Etkileri

ECON 305T - İktisadi Düşünceler Tarihi I
Bu derste Merkantilizm yaklaşımının özellikleri,Kapitalizmin gelişim süreci,Fizyokrat Okulunun temelleri ve gelişmesi , Klasik ve Neo-Klasik teorilerin gelişim süreci,Liberal öğretiye tepkiler,sosyalist öğretinin analizi ve modern iktisadi teorileri öğretmek amaçlanmaktadır.

ECON 306T - İktisadi Düşünceler Tarihi II
Kapitalizmin tanımı & erken merkantilist yazılar;Fizyokratlar ve Quesnay & Tarihsel bağlamında Adam Smith; Adam Smith Değer Kuramı & İktisadi Refah; Sınıf Çatışması ve Toplumsal Uyum;Thomas Robert Malthus & Nüfus, Mübadele ve Bolluklar Kuramları; David Ricardo: Kar ve Rant Kuramı; Emek Değer Kuramı, Fiyatların Oluşumu & Sosyal Uyum ve Sınıf Çatışması,Faydacılık: Bastiat ve Mill’den Bentham’a Karl Marx ve klasik siyasal iktisadın eleştirisi,Marxian iktisat geleneği ve emek değer kuramı,Marginal Devrim: Jevons,Marginal Devrim Menger,Marginal Devrim: Walras,Neoklasik Firma ve Gelir Dağılımı Kuramı: Marshall ve Clark,Refah İktisadı ve Kurumsalcılık: Thortein Veblen’in eleştirisi,John Maynard Keynes

ECON 402T - Türkiye Ekonomisi II
Ocak 1980 tarihinde başlatılan istikrar ve yapısal uyum programıyla Türk ekonomisinde yeni bir dönem başlamıştır; dışa açık ve “serbest” piyasa odaklı dönüşüm, uzun vadeli hedefleri olan yapısal önlemlerle desteklenmiştir. Döviz kuru ve faiz hadlerini de kapsamak üzere fiyatlarda geniş kapsamlı serbestleşme uygulanmıştır; ücret belirlenmesinde esneklik, dış ticaret rejiminde ve finansal piyasalarda serbestleşme gibi… Yapısal uyumun ve serbestleşme önlemlerinin mali, parasal ve finansal değişkenler, araçlar ve yapıları da kapsamak üzere ilgili politikalar üzerindeki etkiler incelenmektedir. Bu bağlamda ekonomik durgunluk ve/veya finansal krizler (1994, 1998, 2000, 2001), istikrar politikaları ve/veya anti-enflasyonist politikalar, 17. 18. 19. stand-by düzenlemeleri ve yapısal reformlar analiz edilmektedir. Son olarak 2008-2009 küressel krizinin etkileri incelenmektedir.

IKT 101 - İktisada Giriş I
Bu ders temel mikroekonomik kavramların ele alınarak incelenmesini amaçlamaktadır. Tüketici ve üretici kuramları incelendikten sonra piyasa sistemi ele alınmakta, tam rekabet ve eksik rekabet piyasaları irdelenmektedir. Ayrıca gelir dağılımı da ele alınmaktadır.

IKT 102 - İktisada Giriş II
Bu ders GSMH, işsizlik, enflasyon gibi temel makroekonomik kavramları ele almaktadır. Temel kavramlar ele alındıktan sonra temel analiz araçları kullanılarak tüketim, yatırım, hükümet ve dış ticaretin milli hasıla ile olan ilişkileri ortaya konulmakta, para piyasası ve faiz ilişkileri irdelenmekte ve bu değişkenlerde ortaya çıkan değişmelerin hasıla üzerindeki etkileri çarpan mekanizmaları ile analiz edilmektedir.

IKT 125 - İktisat Tarihi
Endüstri Devrimini hazırlayan koşullar, sanayi üretimiyle ortaya çıkan yeni ekonomik düzenin temel çizgileri, gelişme ritmi ve insanlık tarihinin en köklü dönüşümünün irdelenmesi. Feodal ekonominin sanayi üretimi temelli kapitalizme dönüşümünde geçirilen evreler. Dersin temel yaklaşımını Kapitalist Dünya sisteminin oluşumunun tartışılması oluşturur.

IKT 126 - Araştırma Yöntemleri
1. Bilim ve Araştırma 2. Toplumsal Araştırmanın Boyutları 3. Kuram ve Toplumsal Araştırma 4. Metodolojinin Anlamları 5. Literatür Değerlendirmesi ve Etik Meseleler 6. Nitel ve Nicel Araştırma Tasarımları 7. Nitel ve Nicel Ölçüm 8. Nitel ve Nicel Örneklem Toplama 9. Nicel Veri Analizi 10. Nitel Veri Analizi

IKT 207 - Makro iktisat Teorisi I
Makroiktisat Teorisi ve Geleneksel Okullar; Milli Gelir Muhasebesi ve İlgili Kavramlar; Toplam Gelir ve Harcamalar Modeli; IS-LM Modeli: Açık & Kapalı Ekonomi; IS-LM Modelinde Para ve Maliye Politikası; AD-AS Modeli; Para ve Maliye Politikası: Kısa Dönem & Uzun Dönem; Phillips Eğrisi ve Okun Kanunu; Fiyat ve Ücret Yapışkanlığı, AS Eğrisinin Çıkarımı ve Alternatif Görüşler.

IKT 208 - Makro İktisat Teorisi II
Makroiktisadın Modern ve Geleneksel Okulları; Ekonomik Büyüme Modelleri, Büyüme Muhasebesi, Yakınsama & Politika Önermeleri; Politika Oluşturulması ve Uygulamasında Karşılaşılan Sorunlar & İlgili Temel Konular; Tüketim, Yatırım ve Tasarruf; Para Talebi, Para Arzı, Merkez Bankası ve Para Politikası; Maliye Politikası, Kamu Bütçe Kısıtı, Açıklar, Senyoraj ve Borçlar.

IKT 209 - Mikro iktisat Teorisi I
Ders aşağıdaki başlıklar çerçevesinde yürütülmektedir: Mikro İktisat için Matematik, Fayda Teorisi, Tüketici Optimizasyonu, Bireysel Talep Fonksiyonları ve İlişkili Konular, Piyasa Talep eğrileri, Taleple İlişkili Esneklikler, Belirsizlik ve Bilgi, Bilgi Ekonomisi, Strateji ve Oyun Teorisi

IKT 210 - Mikro İktisat Teorisi II
Monopol, Monopol ile İlgili Diğer Konular, Oligopol, Oyun Teorisinin Oligopolcü Firma Davranışına Uygulanması, Monopolcü Rekabet, İşgücü Talebi, İşgücü Arzı, Sermaye Piyasaları, Değişim Ekonomisinde Genel Denge Analizi, Üretim ve Değişim Ekonomisinde Genel Denge Analizi

IKT 213 - Matematiksel iktisat
İktisadi Analizin Matematiksel Çerçevesi; Denge (Statik) Analizi & Uygulamaları; Mukayeseli Statik Analiz & Uygulamaları; Tek Değişkenli Fonksiyonlar & Optimizasyon; Çok Değişkenli Fonksiyonlar & Optimizasyon: Kısıtsız ve Kısıtlı (Lagrange Tekniği); İktisatta Kullanılan Logaritmik ve Üstsel Fonksiyonlar; Integral Kalkülüsü; Dinamik Analize Giriş.

IKT 301 - Ekonometri I
Temel istatistik Kuramları; Basit Regresyon, Hipotez Sınamaları; Öngörü Analizi; Klasik Doğrusal Regresyon Modelinin Varsayımları; Determinasyon Katsayısı; Ölçek ve Ölçü Birimi Seçiminin Etkileri; Fonksiyonel Biçimler; Çoklu Regresyon Modelinde Tahmin ve Çıkarsama Sorunu

IKT 302 - Ekonometri II
Regresyon ve Hipotez Sınamaları Konularının Tekrarı; Kukla Değişkenlerin Kullanımı; Çoklu Korelasyon; Değişken Varyans; Otokorelasyon; Ağırlıklı En Küçük Kareler Tahmin Yöntemi, Model Tanımlama Hataları; Model Seçim Kriterleri; Aykırı Gözlemlerin Tespiti

IKT 303 - Para Teorisi ve Politikası
Para ve Kredi Sistemleri, Faiz Hareketleri, Finansal Sistemler, Para Arzı ve Para Talebi, Para Teorilerinin Karşılaştırılması, Para Politikası Araçlarıyla Ekonomik İstikrarın Sağlanması, Para Teorisinde Güncel Yaklaşımlar, Enflasyon Hedeflemesi.

IKT 313 - Uluslararası İktisat I
Ders aşağıdaki konular çerçevesinde işlenmektedir: İşgücü Verimliliği ve Karşılaştırmalı Üstünlük: Ricardo Modeli, Kaynaklar, Karşılaştırmalı Üstünlük ve Gelir Dağılımı, Standart Ticaret Modeli, Ölçek Ekonomileri, Eksik Rekabet ve Uluslararası Ticaret, Uluslararası Faktör Hareketleri, Ticaret Politikasının Araçları, Ticaret Politikasının Ekonomi Politiği, Gelişmekte Olan Ülkelerde Ticaret Politikası, Ticaret Politikası Tartışmaları

IKT 314 - Uluslararası İktisat II
Milli Gelir Muhasebesi ve İlgili Kavramlar; Ödemeler Bilançosu; Para, Faiz ve Kur: Kısa Dönem; Fiyat Düzeyi, Enflasyon ve Kur: Kısa ve Uzun Dönem; Çıktı (Output) ve Kur: Kısa ve Uzun Dönem (DD-AA modeli); Sabit Kur ve Müdahale; Kur Rejimi Seçimi; Açık Ekonomide Makroekonomik Politika: Temel Konular.

IKT 401 - Türkiye Ekonomisi I
1923’ten 1970’lerin sonuna uzanan zaman kesitinde uygulanan iktisat politikaları ve ulaşılan sonuçların derinlemesine analizi ve değerlendirmesi yapılmaktadır. Bu bağlamda sermaye birikimi modelleri/rejimleri çalışmanın ana eksenini oluşturmaktadır.

IKT 407 - İktisat Semineri
Seminer küresel kapitalizmin kökenleri, gelişmesi ve kapitalist/burjuva) devlet anlayışı ve örgütlenmesinin geçirdiğ aşamalardan hareket etmektedir. Daha sonra neoliberal küreselleşme kavramı ve özellikleri incelenmektedir. Son olarak küreselleşme sürecinde beliren finansal krizlerin nedenleri, özellikleri ele alınmakta ve krizlerin iktisadi ve sosyal yapılar üzerindeki etkileri irdelenmektedir.

IKT 422 - Uluslararası Politik İktisat
Uluslararası Politik İktisat uluslararası sorunları iktisat, uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi disiplinlerini kullanarak çözmeyi amaçlar. Küreselleşmeden kaynaklı ulus-devlet sorunlarını araştırır.Ders küresel siyaset teorileri, eleştirel politik iktisat,uluslararası üretim ilişkileri ve ticaretin yapısı, uluslararası finansal sistem konularını kapsar.

Seçmeli Dersler

ECON 419T - Küreselleşme ve Bölgeselleşme
Bu derste küreselleşme ve boyutları,finansal küreselleşme,doğrudan yabancı yatırımlar, çok uluslu şirketler, küreselleşme ve ekonomik gelişme, sınırlı serbest ticaretten koşullu serbest ticarete, yeni sanayileşen ülkeler, entegrasyon kuramı, entegrasyon türleri, ekonomik birlikler. AB deneyimi, bölgeselleşme ve bölgesel birlikler, bölgeselleşmenin kuramsal boyutu,bölgeselleşerek küreselleşme,bölgeselleşmenin ekonomik gelişme üzerine etkileri,birliklerin küresel dağılımı ve etkileri konuları işlenecektir.

IKT 405 - Tarım İktisadı
Bu dersin ana amacı öğrencileri modern tarım iktisadının temel teorileri ile tanıştırmaktır. Ayrıca bu derste tarım iktisadının ve tarım politikalarının temel unsurlarını analiz etmeyi sağlayacak araçlar da ele alınacaktır. Bu amaçla 16. Yüzyıldan ( İngiltere’deki çitleme hareketleri) başlayarak 1990’lara ( Dünya Ticaret Örgütünün Kurulması) kadar olan süreç sınıf ve tarım ilişkileri bağlamında, multidisipliner bir biçimde incelenmektedir.

IKT 409 - İktisadi Büyüme
İktisadi büyüme dersinde, ekonomik büyümenin kaynakları,engelleri ve sınırları tanıtılacaktır. Geleneksel ve modern büyüme teorileri olarak Harrod Domar,Neo Klasik,İçsel Büyüme Modelleri işlenecektir.

IKT 410 - Uygulamalı Ekonometri
Uygulamalı ekonometri dersinde aşağıdaki konular işlenmektedir: Öğrenciler ekonometri programlarını kullanarak (eviews,stata,gretl gibi) Doğrusal regresyon modeli, basit ve çoklu regresyon tekniklerinin uygulamaları, veri sorunları, model tanımlama hataları, parametre belirleme sorunu, doğrusal olmayan regresyon, eşanlı denklem sistemleri, sınırlı bağımlı değiskenli modeller, zaman serisi modelleri, durağan olmayan seriler ve otokorelasyon, panel verilerinin kullanımını analiz yaparak öğrenmektedir.

IKT 414 - Çalışma Ekonomisi
Bu derste İşgücü piyasalarına genel bakış; ücret farklılıkları,işgücü arzı kuramları; beşeri sermaye, işgücü göçü, işgücü piyasalarında ayrımcılık, sendikalar, işsizlik ve makro politikalar konuları işlenecektir.

IKT 416 - Sanayi İktisadı
Bu derste sanayi ekonomisinin kapsamı ve özellikleri. Sanayi ile tarım ve hizmet sektörleri arasındaki ilşkiler, kalkınma ve sanayileşme kavramları, sanayi sektörünü oluşturan alt sektörlerin genel özellikleri ve bu sektörler arasındaki ileri ve geri bağlantılar,sanayide firma büyüklüğünü etkileyen faktörler,sanayide yoğunlaşma,analizi ve ölçülmesi ve Türkiye'de sanayi kavramları incelenecektir.

IKT 417 - Kriz Ekonomisi
Bu derste kriz kavramının tanımı ,kriz ve istikrarsızlık arasındaki farklar,iktisadi teoride kriz kuramı,finansal kriz modelleri,küreselleşme ve kriz,finansal krizlerin tahmin edilebilirliği,ekonomik kriz ,krize müdahale ve tartışmalar,etkinlik arayışı ,para ve maliye politikası yanlı görüşler,dünya krizleri.Türkiye Ekonomisinde yaşanan krizler detaylı olarak incelenecektir.

IKT 418 - Türkiye'de İktisadi Veri Tabanları: Kaynaklar ve Yöntemler
Bu derste Millî Gelir, Tüketici Fiyatları Endeksi, Üretici Fiyatları Endeksi, İstihdam-İşsizlik, Satınalma Gücü Paritesi, Gelir Dağılımı, Tüketim ve Yoksulluk, Dış Ticaret İstatistikleri ve Endeksleri, İmalat Sanayiinde Kapasite Kullanımı, Ücretler, Para ve Kredi konuları incelenecektir.

IKT 423 - Maliye Politikası
Bu derste maliye politikasının tanımı, amaçları, araçları ve sınırları,maliye politikasının etkilerinin ölçülmesi,farklı yaklaşımlara göre maliye politikasının etkinliğinin değerlendirilmesi,maliye politikasının uygulanmasına ilişkin yöntemler,enflasyon, durgunluk ve stagflasyon ile mücadelede kullanılan maliye politikaları.,bütçe açığı sorunu ve bu açığın finansmanı konuları işlenecektir.

IKT 424 - Oyun Teorisi
Ders aşağıdaki başlıklar çerçevesinde yürütülmektedir: oyunun unsurları, sıralı oyunlar, eşanlı oyunlar, sıralı ve eşanlı oyunların birleştirilmesi ve karma stratejiler r.

IKT 425 - Çevre Ekonomisi
Bu derste çevre ve ekonomi ilişkisi ele alınacaktır.Çevre, çevre sorunları ve politikalarının mikro ve makro bazda ekonomik etkileri incelenecek,çevre sorunlarını önleme politikalarına ulusal ve uluslar arası boyutta değinerek, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomileri üzerindeki etkileri değerlendirilecektir.

IKT 426 - Finansal Ekonomi
Bu çerçevede ders konuları ; finansal sistemin yapısı ve işleyişi, finansal araçlar ve değerlemesi ( pay senedi, tahvil, forward, futures, opsiyon ), paranın zaman değeri, sermayenin maliyeti, risk yönetimi, finansman türleri, uluslararası finans , ekonomik krizler, finansal piyasaların; reel ekonomi, makroekonomik faaliyetler, para politikası ve bankacılık sektörü ile ilişkileri ve modern portföy yönetiminden oluşmaktadır.

IKT 427 - Kurumsal İktisat
Bu derste yeni Kurumsal İktisat’ın önemli temsilcilerinin incelenmesi,mikroiktisadın alt konularından birisi olarak firma teorisine ve iktisadi gelişme gibi makroiktisadi konularda yaptıkları katkılar üzerinde durulacaktır. Dersin konularından birisi de günümüzde İşlem Maliyetleri İktisadı, “yönetişim yapıları”,“pozitif dışsallıklar”,“sınırlı akılcılık” ,“mülkiyet hakları” v.b. kavramların akademik çevrelerde giderek daha fazla tartışılmasını sağlayan bu iktisadi düşünce akımının, günümüze gelindiğinde makro ölçekli iktisat politikalarının belirlenmesinde, ne derece etkili olabildikleri anlamaktır.

IKT 428 - Karşılaştırmalı İktisadi Sistemler
Bu derste iktisadi sistem, iktisadi model kavramları ve karşılaştırılması,kapitalist sistemi hazırlayan düşünsel ortamın değerlendirilmesi,kapitalizmin kurumları, gelişimi ve dönüşümü,liberal kapitalizm ve müdahaleci kapitalizm,kapitalizmin başarı ve başarı ızlıkları: piyasa başarısızlıkları ve kamu başarısızlıkları,modern kapitalizm ve küreselleşme,kapitalist modeller: abd, ab ve japonya ekonomilerinin incelenmesi,sosyalist sistemin,düşünsel temelleri: marx öncesi ve sonrası sosyalizm,marxist düşünce: felsefe, tarih ve politik iktisat,piyasa sosyalizmi,sosyalist ülke modelleri: sscb ve çin ekonomilerinin incelenmesi,azgelişmişlik ve azgelişmiş ülkelerin temel problemleri,iktisadi sistemler, demokrasi ve büyüme ilişkisi,sosyalizmin problemleri ve 1990 sonrası geçiş ekonomileri konuları işlenecektir.

IKT 429 - İktisatta Pratik Eğitim I
Bu dersi ikinci,üçüncü ve dördüncü sınıf iktisat bölümü öğrencileri alabilir. Dönem boyunca birinci sınıf iktisata giriş dersinin ilk dönemine (mikroiktisat)asistanlık yaparlar. Bu kapsamda öğrenci akademik hayatı deneyimlemiş olur, problem çözme ve kendinden küçüklere konu anlatma gibi alanlarda tecrübe sahibi olur.

IKT 430 - İktisatta Pratik Eğitim II
Bu dersi ikinci,üçüncü ve dördüncü sınıf iktisat bölümü öğrencileri alabilir. Dönem boyunca birinci sınıf iktisata giriş dersinin ikinci dönemine (makroiktisat)asistanlık yaparlar. Bu kapsamda öğrenci akademik hayatı deneyimlemiş olur, problem çözme ve kendinden küçüklere konu anlatma gibi alanlarda tecrübe sahibi olur.

IKT 440 - Rekabet İktisadı
Bu derste Giriş ve Dersle ilgili Genel Bilgi,Rekabet ve Regülasyon ,Piyasa Yapıları,Yapı -Yönetim-Performans Paradigması,Endüstri Analizi,Talep-Arz ve Rekabette Piyasa Kavramı,Giriş ve Çıkış – Giriş Engelleri,Fiyat Farklılaştırması,Tekelleşme,Piyasa Gücü,Örnek Olay Çalışması – Ağ Endüstrisi,Fiyat Rekabetinin Dinamikleri Ortak Fiyatlandırma – Fiyat Dışı Rekabet ve Karteller,Türkiye’de Kartel Düzenlemeleri,Birleşmeler ve Birleşme Düzenlemeleri,Özelleştirme,Dikey Bütünleşme ,Ekonomik Regülasyon konuları işlenmektedir

IKT 441 - İnovasyon ve Etik
1.Etik ve ahlaki karar alma 2.İnsan davranışı ve etik ile ilgili önemli geleneksel teoriler ve konular 3.Etik kurallar(sorumluluklar) 4.İş hayatı uygulamaları 5.Topluma karşı sorumluluklarımız 6.iş hayatında ahlaki değerlendirmelerimize etki eden içsel ve dışsal faktörler 7.girişimcilik 8.iş hayatında ahlaki değerlendirmelerle ilgili konular

IKT 442 - Yenilik İktisadı
Derste tarihi analizler, mikroekonomi teorisi, teknolojik değişimin ekonomik analizi, endüstriyel ağları oluşumu, küreselleşme, yerel ve uluslararası açıdan endüstriyel politikaya bakış kapsanacaktır. Ders seminer şeklinde işlenecek ve ders notları ve makaleler üzerinden yapılacaktır. Her derste ana bir soru ve alt sorular tartışılacak, dönem içinde hazırlanacak olan bir proje dönem sonunda sınıfta sunulacaktır.

IKT 443 - Girişimcilik
Bu derste girişimciliğin önemi, doğası, geçmişi, girişimci bakış açısı ve içgirişimci yaklaşımı, inovatif süreçler, iş fikri, iş kurarkenki opsiyonlar, pazarlama, finansal planlama, yeni kurulan şirket stratejileri, ve yatırımcılara yaklaşım konuları kapsanacaktır.

IKT 444 - Bilim ve Teknoloji Politikaları
Bu ders bilim teknoloji ve inovasyon politikalarının ekonomik büyüme ile ilişkisini incelemektedir. Öncelikle arz ve talep taraflı yaklaşımlar incelenecek, daha sonra daha dengeli yaklaşımlara bakılacaktır. Ulusal seviyedeki bilim, teknoloji ve inovasyon kurumları tanıtılacaktır.Kamu destek mekanizmaları, teknoloji transfer opsiyonları, doğrudan yabancı yatırım kanalları kapsanacaktır. Türk ve Şili örnekleri tartışılacaktır.

Diğer Bölümlerden Alınan Servis Dersleri

ENG-T 101 - Temel İngilizce I
Bu ders öğrencilerin başlangıç düzeyde iletişim kurmalarına yardımcı olmak için kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel becerilerin geliştirilmesine yönelik etkinlikleri içermektedir. Bu etkinlikler arasında sahip olunan beceriler, tarihler, sağlık sorunları, yol tarifleri, boş zamanlarda yapılan faaliyetler, biyografik bilgiler, telefon konuşmaları gibi çeşitli konular yer alır. Öğrencilerin farklı kültürler hakkında bilgi sahibi olması amacıyla çeşitli kültürlere ait olgular da dersin içeriğine dahildir.

ENG-T 102 - Temel İngilizce II
Bu ders öğrencilerin başlangıç düzeyde iletişim kurmalarına yardımcı olmak için kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel becerilerin geliştirilmesine yönelik aktivitelere içermektedir. Bu aktiviteler yetenekler, tarihler, sağlık problemleri, yer tarifleri, boş zaman aktiviteleri, biyografik bilgiler, telefon konuşmaları gibi çeşitli alanlarda işlenmiştir. Öğrencilerin farklı kültürler hakkında bilgi sahibi olması amacıyla çeşitli kültürlere ait olgularda dersin içeriğine alınmıştır.

ENG221 - Temel İngilizce III
Bu ders öğrencilerin başlangıç üstü düzeyde iletişim kurmalarına yardımcı olmak için kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel becerilerin geliştirilmesine yönelik aktiviteler içermektedir. Bu aktiviteler; yetenekler, tarihler, sağlık problemleri, yer tarifleri, boş zaman aktiviteleri, biyografik bilgiler, telefon konuşmaları gibi çeşitli alanlarda işlenmektedir.

ENG222 - Temel İngilizce IV
Bu ders öğrencilerin başlangıç üstü düzeyde iletişim kurmalarına yardımcı olmak için kelime bilgisi, dil bilgisi ve iletişimsel becerilerin geliştirilmesine yönelik etkinlikler içermektedir. Bu etkinlikler daha geniş kapsamda yetenekler, tarihler, sağlık problemleri, yer tarifleri, boş zaman etkinlikleri, biyografik bilgiler, telefon konuşmaları gibi çeşitli alanlarda işlenmiştir.

HIST 204T - Uygarlık Tarihi
İnsanın ilk ortaya çıkışından (Prehistorik Devirden, Rönesans devrine kadar eski kültür ve uygarlıklar yaratmış oldukları sosyo-ekonomik yapı, siyasi ve sosyal düzen ve birbirleri ile olan ilişkiler anlatılır.

HIST101 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I
The decline of the Ottoman Empire and the developments leading to the Turkish Revolution.

HIST102 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II
Foundation of the Turkish Republic and principles of Mustafa Kemal Atatürk

LAW 111 - Hukuka Giriş
Hukukun temel kavramları, diğer sosyal düzen kuralları ile ilişkisi, hukukun tanımı, kamu hukuku ve özel hukukun alt dalları, Türk yargı örgütü, dava türleri

MATH105 - Analize Giriş
Temel Cebirsel İşlemler, Grafikler, Fonksiyonlar ve Grafikleri, Denklemler ve Eşitsizlikler, Polinomlar ve Rasyonel Fonksiyonlar, Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar, Denklem Sistemleri, Matrisler ve Determinantlar.

MATH106 - İşletme ve Ekonomi Öğrencileri için Matematik
Limit ve Süreklilik, Türev, Türevin Uygulamaları, İntegral, İntegralin Uygulamaları, Çok Değişkenli Fonksiyonlar, Kısmi Türev, Çok Değişkenli Fonksiyonların Maksimum ve Minimumları.

MATH293 - Olasılık ve İstatistiğe Giriş-I
Temel Kavramlar, tablo ve grafikler, Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri, Olasılık kavramı, Örnek Uzayı, Koşullu Olasılık ve Bayes Yaklaşımı, Bağımsızlık, Rastgele Değişken ve Olasılık Fonksiyonu, Beklenen Değer, Binom ve Normal dağılımlar

MATH294 - Olasılık ve İstatistiğe Giriş-II
Örnekleme ve Örnekleme Dağılımları, Merkezi Limit Teoremi, Nokta Tahmini, Güven Aralığı, Hipotez Testleri, Regresyon ve Korelasyon, Varyans Analizi

MGMT 201 - İşletmeye Giriş
İşletme yönetimi, ekonomik birim olarak işletme, işletme çeşitleri, hukuki şekilleri bakımından işletme çeşitleri

MGMT 203T - Muhasebe İlkeleri I
Bu dersin içeriği, muhasebe kavramı, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, temel muhasebe eşitliği, ticari işlem, hesap kavramı ve kayıtlama süreci, bilanço ve gelir tablosu, tüm varlık, kaynak, gelir ve gider hesaplarının günlük defter ve büyük defter kayıtlarının tutulması konularından oluşmaktadır

MGMT 204T - Muhasebe İlkeleri II
Varlık ve kaynakları sayma ve değerleme, yıl sonu kayıtları, hatalı kayıtlar, mizan, ayrıntılı finansal tablolar

SOC101 - Sosyolojiye Giriş
Sosyolojinin sosyal bilimler ve hayatımızdaki yeri, sosyolojinin temel ilgi alanı ve kapsamı; Sosyolojik açıklamlar: teoriler, toplumsal değişme, sosyolojik araştırma metodları,toplumsallaşma ve toplumsal etkileşim; toplumsal yapı ve toplumsal kurumlar; grup; aile, siyasi, dini ve eğitim kurumları; toplumsal tabakalaşma ve toplumsal sınıflar; Eşitsilik, yoksulluk; toplumsal kimlik; ırk ve etnisite ve cinsiyet; toplumsal kontrol

TURK 101 - Türk Dili I
Türk dilinin tarihsel gelişimi, işleyiş kuralları, sözlü ve yazılı anlatım teknikleri, metinler üzerinde uygulama.

TURK 102 - Türk Dili II
Türk dilinin tarihsel gelişimi, işleyiş kuralları, sözlü ve yazılı anlatım teknikleri, metinler üzerinde uygulama.