Kurumsal İktisat (ECON 427) Ders Detayları

Ders Adı: Kurumsal İktisat
Kod: ECON 427
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: Bu derste yeni Kurumsal İktisat’ın önemli temsilcilerinin incelenmesi,mikroiktisadın alt konularından birisi olarak firma teorisine ve iktisadi gelişme gibi makroiktisadi konularda yaptıkları katkılar üzerinde durulacaktır. Dersin konularından birisi de günümüzde İşlem Maliyetleri İktisadı, “yönetişim yapıları”,“pozitif dışsallıklar”,“sınırlı akılcılık” ,“mülkiyet hakları” v.b. kavramların akademik çevrelerde giderek daha fazla tartışılmasını sağlayan bu iktisadi düşünce akımının, günümüze gelindiğinde makro ölçekli iktisat politikalarının belirlenmesinde, ne derece etkili olabildikleri anlamaktır.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6