Kamu Maliyesi ve Maliye Politikası (IKT 324) Ders Detayları

Ders Adı: Kamu Maliyesi ve Maliye Politikası
Kod: IKT 324
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Aşağıda belirtilen konularda gerekli açıklamaların yapılması söz konusudur: 1. Kamu maliyesi alanında ana kavramlar ve temalar. 2. Kamu iktisadi faaliyetlerinin ana işlevleri, bütçe ve bütçeleme süreci, kamusal mal ve hizmetlerin özellikleri ve etkin sunum modelleri, kamu hizmet üretiminde karar alma yöntemleri, kamu harcamaları, kamu gelirleri ve vergileme, devlet borçlanması, neoliberal küreselleşmenin kamu kesimi ve kamu maliyesi üzerindeki etkileri.
İçerik: Kamu ekonomisi ve kamu maliyesi alanının tanımlanması, kamu kesiminin gerekliliği ve ulusal gelir hesaplarındaki yeri; kamu bütçe sistemi ile maliye politikasının işlevleri: tahsis, yeniden dağılım ve istikrar-büyüme-kalkınma; kamu mal ve hizmet sunumu (sosyal mal teorisi): kamusal mal ve hizmet kategorileri, özellikleri, üretim ve sunum yöntemleri; kamusal mallar ve dışsallıklar –sübvansiyon ve vergileme-, piyasa ve hükümet başarısızlığı; etkin kamu hizmet üretimi ve kaynak tahsisi modelleri; kamusal karar almada rasyonellik; kamu harcamaları ve sosyal fayda-maliyet analizi; vergileme ilkeleri, vergi yapısı, vergileme ve iktisadi etkinlik; vergi ve transfer ödemelerinin gelir dağılımı üzerindeki etkileri; devlet borçlanması, kamu maliyesinde sürdürebilirlik, AB’de Büyüme ve İstikrar Paktı’nın anlamı, kapsamı ve etkileri
Dönemi: Güz
Teori: 4
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 4
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6