İktisadi Düşünceler Tarihi II (ECON 306T) Ders Detayları

Ders Adı: İktisadi Düşünceler Tarihi II
Kod: ECON 306T
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı Antik Roma’dan ve İbni Haldun’dan günümüze İktisadi Düşüncelerin tarihsel süreçteki gelişimini eleştirel bir perspektiften takip etmek, kapitalizm öncesi ve kapitalist formasyonlarda iktisadi düşüncenin ekonomik gelişmelerle ilişkisini açığa çıkartmak, iktisadın siyasal niteliğini ve bugünün iktisadi düşünüşünü anlamak adına tarihsel bir arkaplan kazandırmaktır.
İçerik: Kapitalizmin tanımı & erken merkantilist yazılar;Fizyokratlar ve Quesnay & Tarihsel bağlamında Adam Smith; Adam Smith Değer Kuramı & İktisadi Refah; Sınıf Çatışması ve Toplumsal Uyum;Thomas Robert Malthus & Nüfus, Mübadele ve Bolluklar Kuramları; David Ricardo: Kar ve Rant Kuramı; Emek Değer Kuramı, Fiyatların Oluşumu & Sosyal Uyum ve Sınıf Çatışması,Faydacılık: Bastiat ve Mill’den Bentham’a Karl Marx ve klasik siyasal iktisadın eleştirisi,Marxian iktisat geleneği ve emek değer kuramı,Marginal Devrim: Jevons,Marginal Devrim Menger,Marginal Devrim: Walras,Neoklasik Firma ve Gelir Dağılımı Kuramı: Marshall ve Clark,Refah İktisadı ve Kurumsalcılık: Thortein Veblen’in eleştirisi,John Maynard Keynes
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 7